Uw zoekresultaten

Begrippenlijst

Welke begrippen kunt u tegenkomen in het koop- en verkoopproces van een woning?

Afsluitkosten

Alle kosten die men betaalt bij het afsluiten van een hypotheek, dit zijn o.a. provisies, taxatiekosten, notariskosten en kosten voor het aanvragen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Akte van splitsing

Om een gebouw in appartementen te splitsen moet een notariële splitsingsakte opgemaakt worden. Bij de splitsingsakte behoort een tekening met daarop de grenzen van de gedeelten van het gebouw, die bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Pas als de splitsingsakte is ingeschreven in de openbare registers (kadaster) is de splitsing een feit en ontstaan de appartementsrechten. Die kunnen dan afzonderlijk verkocht worden en met hypotheek bezwaard worden.

Appartementsrecht

Een appartementsrecht is een aangeduid aandeel in een gebouw met toebehoren, dat de bevoegdheid geeft tot het alleengebruik van een bepaald privégedeelte van dat gebouw. Alle eigenaren gezamenlijk hebben de eigendom van het gehele gebouw en iedere eigenaar mag mede gebruikmaken van die gedeelten van het gebouw die voor gezamenlijk gebruik bestemd zijn (bijvoorbeeld het trappenhuis, de lift, de hal etc.). Een appartementsrecht ontstaat doordat een gebouw of andere onroerende zaak in juridische zin gesplitst is in appartementsrechten.

Bedenktijd

Na het ondertekenen van de koopovereenkomst heeft de koper een wettelijke bedenktijd van minimaal drie dagen. Deze bedenktijd gaat van start nadat de koper en verkoper de koopakte hebben ondertekend en de koper een afschrift(kopie) van de koopakte heeft ontvangen.

Bestemmingsplan

Een door de gemeenteraad vastgesteld inrichtingsprogramma voor een bepaald gebied. Hierin staat o.a. welke bestemming een bepaald perceel heeft en eventueel hoe bepaalde grond en de opstallen die erop staan moeten worden gebruikt. Het bestemmingsplan bestaat uit een plankaart, bebouwingsvoorschriften, toelichting en een exploitatieopzet. Op de plankaart kan een koper bekijken welke bestemming een perceel heeft. In de bebouwingsvoorschriften staan bouwmogelijkheden en bestemmingen in dat gebied aangegeven en verder omschreven, bijvoorbeeld goothoogten, inhoud van bouwwerken, rooilijnen, bebouwingsintensiteit enz. Veel bestemmingsplannen kunt u terugvinden op de website van de overheid. www.ruimtelijkeplannen.nl

Bijleenregeling

Als u uw huis verkoopt en de opbrengst is hoger dan de eigenwoningschuld (het bedrag waarover u rente mag aftrekken) voor die woning, wordt dit verschil de overwaarde genoemd. Sluit u een hypotheek of lening af voor uw nieuwe huis, dan mag u de rente aftrekken over maximaal de aankoopprijs van de nieuwe woning, min de eigenwoningreserve (overwaarde van uw oude woning en eventuele eerder ontstane overwaarde). www.belastingdienst.nl

Boxenstelsel

Het inkomen wordt verdeeld over drie boxen. De meeste consumenten krijgen te maken met box 1. Hierin wordt het inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen woning en winst uit onderneming opgenomen. In box 1 vindt ook de verrekening plaats van de hypotheekrenteaftrek. Box 2 regelt het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang en Box 3 regelt het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (waaronder 2e woningen en recreatief onroerend goed), zie voor uitgebreide informatie de internetsite van de belastingdienst www.belastingdienst.nl.

BTW bij nieuwbouw woningen

Bij nieuwbouwwoningen is er meestal geen overdrachtsbelasting maar BTW. Momenteel bedraagt het BTW-tarief 21%. Doorgaans is de BTW opgenomen in de koopsom “vrij op naam“.

Certificering

NVM-beëdigde makelaars-taxateurs staan ingeschreven in het kwaliteitsregister van Makelaars en Taxateurs (NRVT en Vastgoedcert). Iedereen mag zich makelaar noemen, maar alleen als er aan alle opleidingen, cursussen en permanente educatie wordt voldaan, kan een makelaar ingeschreven zijn in dergelijke kwaliteitsregisters. Bovendien geldt is er een verplichting voor ingeschreven makelaars voor het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de eigen woning gerekend over de periode dat deze woning uw hoofdverblijf was.

Energielabel

Een definitief energielabel laat zien hoe energiezuinig uw huis is. Het label maakt duidelijk welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklassen voor woningen lopen van A t/m G. Woningen met een A-label zijn het energiezuinigst, woningen met een G-label zijn het minst energiezuinig. Het label geeft ook een overzicht van woningkenmerken, zoals het woningtype, isolatie, beglazing en verwarming.

Als voor uw woning nog geen definitief energielabel is geregistreerd, dan heeft uw woning een voorlopig energielabel. Het voorlopig energielabel is een inschatting op basis van de gegevens die geregistreerd staan bij het kadaster, zoals het bouwjaar en het woningtype. Zodra u uw huis gaat verkopen of verhuren, moet u uw definitieve energielabel aanvragen.

Dit kan online via de website van de overheid op www.energielabelvoorwoningen.nl

Erfdienstbaarheden

Een erfdienstbaarheid betekent dat derden ook bepaalde rechten kunnen hebben op het gebruik van uw perceel grond of dat u bepaalde rechten heeft op het gebruik van een perceel grond van buren zoals bijvoorbeeld: een recht van overpad (voetpad of recht van weg). Als er sprake is van een erfdienstbaarheid staat dit in de regel vermeld in de akte van levering (eigendomsbewijs). Een erfdienstbaarheid die door verjaring is ontstaan, blijkt niet altijd uit het kadaster. Dit kunt u expliciet aan de verkoper of makelaar vragen.

Erfpacht

Erfpacht is een recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft om de onroerende zaak (de grond met de / het erop gelegen gebouw(en)), dat eigendom van een ander is, te houden en te gebruiken. Omdat een ander eigenaar is en blijft van de onroerende zaak(het perceel grond), zijn er voorwaarden verbonden aan het erfpachtrecht en dient er in veel gevallen een maandelijkse of jaarlijkse vergoeding betaald  te worden voor het gebruik van deze grond. Deze vergoeding wordt “canon” genoemd. Een woning met het recht op erfpacht kan gewoon worden doorverkocht. Het recht van erfpacht gaat dan over op de nieuwe eigenaar. Deze opvolgende koper is ook weer gebonden aan de bestaande erfpachtvoorwaarden. In de meeste gevallen is een gemeente eigenaar van de grond. Tegenwoordig komt het vaker voor dat een gemeente de mogelijkheid biedt deze grond te kopen. Indien een koper of eigenaar hiervoor kiest, komt het recht van erfpacht te vervallen.

Hypotheekgever

Dit is de huiseigenaar. Het huis wordt als onderpand gegeven aan een hypotheekinstelling, verzekeringsmaatschappij of bankinstelling.

Hypotheeknemer

Degene die het huis als onderpand aanvaardt (hypotheekinstelling, verzekeringsmaatschappij of bankinstelling).

Hypotheekrente

Leningen die zijn afgesloten in verband met aankoop, onderhoud of verbeteringen van de eigen woning.

Hypotheekrenteaftrek

Nederland is eigenlijk het enige land in vergelijking met veel van de landen in de directe omgeving die nog een vrije hoge hypotheekrenteaftrek kent. Ook in veel andere landen kan de hypotheekrente worden afgetrokken, maar deze aftrek is nog veel verder beperkt.

Hypotheekakte

De akte die bij de notaris moet passeren voor het afsluiten van een hypotheek. Deze akte wordt opgenomen in het hypotheekregister van het kadaster. De hypotheekakte dient voor geldverstrekkers als zekerheid voor de aan u verstrekte geldlening.

Kosten koper (k.k.)

Bij bestaande woningen wordt vaak gebruik gemaakt van ‘kosten koper’ Dit betekent dat kosten zoals overdrachtsbelasting en de notariskosten voor het opstellen van de akte van levering (eigendomsbewijs), mogelijke hypotheek (hypotheekakte) en inschrijving in de registers van het kadaster, voor rekening van de koper komen.

De makelaar dient bij de verkoop het belang van de verkoper en niet van de koper. Makelaarskosten zijn niet opgenomen in de “kosten koper”.  Voor een koper kan het daarom juist verstandig zijn een eigen “aankoop” makelaar in te schakelen die alleen voor zijn belangen opkomt.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Een waarborgfonds dat borg staat wanneer de geldlener de rente en aflossing van zijn hypothecaire geldlening niet meer betaalt. U kunt een hypothecaire geldlening afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie. Dit scheelt u in het rentepercentage en de hoogte van het hypotheekbedrag. Voor het krijgen van een financiering met NHG is een koopsomgrens vastgesteld. Boven deze koopsom kunt u geen financiering met NHG verkrijgen. Zie verder informatie op de website www.nhg.nl

Ontbindende voorwaarden

In een koopovereenkomst kunnen ontbindende voorwaarden worden opgenomen. Bij ontbindende voorwaarden is meestal van te voren afgesproken wanneer deze voorwaarden aflopen. Indien een ontbindende voorwaarde wordt ingeroepen door een koper, voordat deze tijd is beëindigd, kan een koopovereenkomst (meestal kosteloos) worden ontbonden. De meest voorkomende ontbindende voorwaarden zijn; het verkrijgen van een financiering met of zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) of bijvoorbeeld het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring.

Opstalrecht

Het zakelijke recht dat een derde de bevoegdheid geeft gebouwen (opstallen) te hebben op een perceel grond van een ander. Indien hier een geldelijke vergoeding tegenover staat, spreekt men over retributie. Het opstalrecht komt veelal voor bij bebouwing langs duinen en het strand of bij dijkwoningen. Doorgaans is de eigenaar van de grond een gemeente of een waterschap.

Optie

Een optie in juridische zin, geeft een koper het alleenrecht om over de aankoop na te denken. Daarmee blokkeert een verkoper andere kopers. Bij het overeenkomen van een optie zijn er duidelijke afspraken gemaakt over een koopsom, ontbindende voorwaarden en een oplevering. Bij de aankoop van een bestaande woning komt een optie bijna nooit voor. Bij het aankopen van een nieuwbouwwoning is zo’n optie wel gebruikelijk.

Overbruggingslening (-krediet)

Op het moment dat u een nieuwe woning reeds in eigendom heeft en de verkoop of notariële overdracht van de oude woning nog niet heeft plaatsgevonden, kan er gebruik gemaakt worden van de aanwezige overwaarde van de oude woning. Deze zal dan op tijdelijke basis door een bank, verzekeringsmaatschappij of hypotheekinstelling kunnen worden voorgefinancierd.

Overdrachtsbelasting

Kopers van woningen zijn belasting verschuldigd aan de staat. Dit wordt overdrachtsbelasting genoemd. Momenteel is het tarief 2% van de koopsom en wordt op het moment van overdracht bij de notaris betaald. Bij bedrijfsonroerend goed bedraagt deze overdrachtsbelasting 6%.

OZB (onroerende zaak belasting)

In Nederland en vrijwel in alle omringende landen is sprake van heffing van onroerend zaak belasting of een daarmee vergelijkbare regeling door lokale overheidsinstanties. Soms is deze belasting variabel (zoals in Nederland), soms geldt een uniform landelijk tarief.

Roerende zaken

Dit zijn zaken die zonder schade uit een woning of tuin kunnen worden meegenomen. Roerende zaken worden meestal gespecificeerd aangegeven op een lijst, “de lijst van zaken”. De roerende goederen zijn dan onderverdeeld naar welke goederen er in de woning achterblijven of met een verkoper meegaan. Bepaalde goederen kunnen soms ook door een koper worden overgenomen, al dan niet tegen een bepaalde vergoeding.

Vereniging van eigenaars

Iedere appartementseigenaar is lid van de Vereniging van Eigenaars (hierna verder te noemen: VvE). De VvE voert het beheer over de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. De leden van de VvE komen tenminste eenmaal per jaar bij elkaar op de vergadering van eigenaars. In die vergadering worden besluiten genomen over het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. Ook bespreken de leden in die vergadering onder andere de financiële zaken, zoals de (voorschot)bijdrage in de exploitatie-/servicekosten, bedragen bestemd voor onderhoud, verbeteringen e.d. Het bestuur van de VvE wordt gevoerd door één persoon, tenzij de statuten van de VvE anders bepalen. Bij hem kunt u terecht als u informatie wilt hebben over het functioneren van de VvE, of als u de jaarstukken en de begroting wilt inzien. De voorzitter van de vergadering is meestal niet tevens bestuurder, maar vaak een appartementseigenaar die zelf ook stemgerechtigd is.

Vrij op naam (v.o.n.)

Nieuwbouwwoningen worden meestal aangeboden met een koopsom  ‘vrij op naam’.  De notariskosten voor het opstellen van de akte van levering (eigendomsbewijs) alsmede de overdrachtsbelasting of BTW van de woning zijn daarbij voor rekening van de verkopende partij. De financieringskosten voor onder andere de hypotheek zijn voor rekening van de koper.

Waarborgsom/bankgarantie

In de regel betaalt de koper na het ondertekenen van de koopovereenkomst een waarborgsom of bankgarantie. Dit is gebruikelijk 10% van de overeengekomen koopsom. Deze waarborgsom of bankgarantie kunt u overmaken naar een aparte rekening van uw notaris. De notaris bewaard deze waarborgsom of bankgarantie tot op de dag van notarieel transport (overdracht).

Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

De gemeente waarin het onroerend goed is gelegen bepaalt de waardegrondslag van het huis. Op basis van de waardegrondslag wordt onder andere het eigenwoning forfait en de OZB berekend.

Vragen?

Bekijk de veel gestelde vragen of neem contact op.

Vergelijk objecten